1-    خستگی

2-     عفونت های مکرّر

3-     دیر جوش خوردن زخم پا و یا بریدگی ها

4-     ضعف شدید دید

5-     کم شدن انگیزه های جنسی

6-     خشکی و خارش پوست

7-     خواب رفتن و مورمور شدن دست ها و پاها

8-     گرسنگی زیاد

9-     تشنگی زیاد

10 تکرّر ادرار – و زیاد شدن حجم آن